വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തേയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് അവബോധം നല്‍കുന്നതിനായി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയുട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയാണ് യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റ് മത്സരം. ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും എം എല്‍ എ മാരാര്‍ 2 ഗവണ്മെന്റ്/എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളെ മത്സരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് തലങ്ങളിലായി ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നടത്തുന്നു. ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നാമനായി വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റ് പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ പഴയ അസംബ്ലി ഹാളില്‍ നടത്തുന്നതോടെയാണ്.ഓരോ ജില്ലയില്‍ നിന്നും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ വീതം ബെസ്റ്റ് പാര്‍ലമെന്റേറിയന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.അവര്‍ക്കായി ക്യാമ്പും പാര്‍ലമെന്റ് സന്ദര്‍ശനവും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.