സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച്

രാജ്യത്ത് പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ജനാധിപത്യത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായ പൗരത്വബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതുമാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയുട്ട് ഓഫ് പാര്‍ലമെന്ററി അഫയേഴ്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം.ചുരുക്കത്തില്‍ ജനാധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ, ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഘാടന തത്വമാകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍


പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍


വരാന്‍ പോകുന്ന പരിപാടികള്‍

വീഡിയോ ഗാലറി

ഫോട്ടോ ഗാലറി