വിവരാവകാശ നിയമം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

രജിസ്ട്രാർ

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയുട്ട് ഓഫ് പാര്‍ലമെന്ററി  അഫയേഴ്‌സ്,

ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള,
ബില്‍ഡിംഗ് നം. 32,
റ്റി സി 81/1051,
ശാന്തി നഗര്‍,
ഗവ. പ്രസ്സിനു സമീപം
തിരുവനന്തപുരം-695001

0471-2339266

 

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി

ഡയറക്ടർ ജനറൽ

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയുട്ട് ഓഫ് പാര്‍ലമെന്ററി  അഫയേഴ്‌സ്