ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയുട്ട് ഓഫ് പാര്‍ലമെന്ററി  അഫയേഴ്‌സ്,

ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള,
ബില്‍ഡിംഗ് നം. 32,
റ്റി സി 81/1051,
ശാന്തി നഗര്‍,
ഗവ. പ്രസ്സിനു സമീപം
തിരുവനന്തപുരം-695001

0471-2339266
Mail.inpa@gmail.com,

www.ipaffairs.org